การรับประกันภัยความเสียหายอันเนื่องมาจากผลิตภัณฑ์ 200,000 บาท
และ การแจ้งเคลมความคุ้มครอง

หนังสือรับรองการรับประกันภัย ความเสียหายอันเนื่องมาจากผลิตภัณฑ์

บริษัท เฟรชแก็ตเจ็ต จำกัด (ต่อจะนี้จะเรียกว่า บริษัทฯ) ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ YOOBAO ให้การรับประกันว่า ผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ YOOBAO มีความปลอดภัยในการใช้งาน และไม่ก่อให้เกิดอันตรายใดๆ กับอุปกรณ์ต่อพ่วง ทรัพย์สิน และสุขภาพของผู้ใช้งานในสภาวะปกติและจะให้ความคุ้มครองในกรณีที่เกิดความเสียหายใดๆ ต่ออุปกรณ์ต่อพ่วง ทรัพย์สิน และสุขภาพของผู้ใช้งานในวงเงินไม่เกิน 200,000 (สองแสนบาทถ้วน) สำหรับผลิตภัณฑ์ประเภทแบตเตอรี่สำรอง POWER BANK ยี่ห้อ YOOBAO

เงื่อนไขการให้การรับประกัน

 1. ให้ความคุ้มครองสำหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์ใดๆ ตั้งแต่เวลา 00.01 น. ของวันที่ 1 ตุลาคม 2556 เป็นต้นไป  โดยจะต้องเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอาณาเขตประเทศไทยเท่านั้น
 2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการชดเชย เยียวยา หรือสัญญาว่าจะให้ ใดๆ จนกว่าจะสามารถพิสูจน์สาเหตุของความเสียหายได้อย่างชัดเจนและจะมอบหมายหน้าที่ในการพิสูจน์ให้กับบุคคลที่สามที่ทางบริษัทฯ ได้ทำประกันความเสียหายไว้
 3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการคุ้มครองความเสียหายต่อร่างกายและทรัพย์สินอันที่สามารถพิสูจน์ได้ว่ามีสาเหตุมาจากผลิตภัณฑ์ที่จัดจำหน่ายโดยบริษัทฯ ในประเภทผลิตภัณฑ์ที่ทางบริษัทฯ ได้แจ้งไว้ข้างต้นเท่านั้น
 4. ทางบริษัทฯ ขอจำกัดความคุ้มครอง สำหรับเงื่อนไขดังต่อไปนี้
 • ความเสียหายต่อร่างกายและทรัพย์สินที่เกิดขึ้นจากการใช้งานผิดประเภท และผิดวิสัยของการใช้งานปกติที่ได้ระบุไว้ในคู่มือการใช้งาน
 • ความเสียหายต่อร่างกายและทรัพย์สินอันมีสาเหตุมาจาก สนามแม่เหล็กไฟฟ้า (Electromagnetic Field : EMF)   หรือรังสีแม่เหล็กไฟฟ้า (Electromagnetic Radiation : EMR) ทั้งทางตรงและทางอ้อม
 • ความเสียหายต่อร่างกายและทรัพย์สินอันมีสาเหตุมาจากรังสีชนิดก่อไอออน รังสีหรืออนุภาคใดๆ ที่สามารถก่อให้เกิดการแตกตัวเป็นไอออนได้ทั้งโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อมในตัวกลางที่ผ่านไป (Ionizing Radiation)  ทั้งทางตรงและทางอ้อม
 • ความเสียหายต่อร่างกายและทรัพย์สินอันมีสาเหตุมาจากถูกปนเปื้อนโดยกัมมันตรังสีจากเชื้อเพลิงนิวเคลียร์จากกระบวนการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ และอาวุธนิวเคลียร์ และรวมไปถึงกระบวนการ Self-sustaining ของนิวเคลียร์ฟิชชั่น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
 • ความเสียหายต่อร่างกายและทรัพย์สินอันมีสาเหตุมาจาก หรือเป็นผลสืบเนื่องมาจากสงคราม การรุกราน การดำเนินการใดๆ ที่คล้ายการทำสงคราม(ไม่ว่าจะมีการประกาศสงครามหรือไม่ก็ตาม) สงครามกลางเมือง การก่อปฏิวัติการจลาจล ความวุ่นวายในบ้านเมือง และการก่อการร้าย ทั้งทางตรงและทางอ้อม
 • ความเสียหายต่อร่างกายทรัพย์สินอันเนื่องมาจากผลิตภัณฑ์ที่ถูกแกะ งัดแงะ พยายามซ่อม ดัดแปลง หรือแก้ไข  โดยบุคคลหรือศูนย์บริการที่ไม่ได้รับการแต่งตั้ง อย่างเป็นทางการโดยบริษัทฯ
 • ความเสียหายต่อร่างกายและทรัพย์สินอันเนื่องมาจากผลิตภัณฑ์ที่เสียหายและผิดปกติที่เกิดขึ้นจากการสัมผัสน้ำ ความชื้น และของเหลวใดๆ สภาพแวดล้อมที่รุนแรง หรืออาหารหกใส่ผลิตภัณฑ์
 • ความเสียหายจากการเสียประโยชน์ในการใช้ (Loss of use)
 • ความเสียหายต่อร่างกายและทรัพย์สินอันเกิดขึ้นโดยการระบายออก แพร่กระจาย และปล่อยของสารมลพิษสู่พิ้นดิน ชั้นบรรยากาศ หรือน้ำ ยกเว้นความเสียหายที่เกิดจาก  การระบายออก แพร่กระจาย และปล่อย  อย่างทันทีทันใด โดยจะต้องสามารถจำแนกได้ และเกิดขึ้นโดยไม่ได้คาดการณ์ไว้ และไม่ได้จงใจ และเกิดขึ้นในเวลาและสถานที่ที่จำเพาะเจาะจง
 • ความเสียหายต่อร่างกายและทรัพย์สินที่เกิดขึ้นในระหว่างการทำงานบนแท่นขุดเจาะก๊าซและน้ำมัน
 • ความเสียหายต่อร่างกายและทรัยพ์สินที่เกิดขึ้นในระหว่างการทำงานในสถานพยาลบาลใดๆ
 • ความเสียหายต่อทรัพย์สินซึ่งเป็นข้อมูลหรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และสื่อบันทึกข้อมูลหรือโปรแกรมดังกล่าว

หมายเหตุ   บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง สิ้นสุด ยกเลิก ทบทวน เงิ่อนไขในการรับประกันข้างต้น ในเวลาใดๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

0