Somsee Monitor

ระบบ Monitor ขั้นเทพสำหรับร้านค้าและเหล่านักช็อปบน Facebook สะดวกสบายด้วยเครื่องมือที่ช่วยคุณขายและซื้อสินค้าได้อย่างรวดเร็ว

นโยบายความเป็นส่วนตัว

ในปัจจุบันข้อมูลเป็นสิ่งสำคัญที่ทุกคนให้ความสนใจ โดย Somsee Monitor มุ่งเน้นที่จะให้บริการที่ดีที่สุด ให้แก่ลูกค้าของ Somsee Monitor แต่สิ่งสำคัญเหนือสิ่งอื่นใดสำหรับ Somsee Monitor คือการได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า ดังนั้น Somsee Monitor จึงขอแจ้งให้ทราบถึงนโยบายของ Somsee Monitor ในการรักษาความลับสำหรับข้อมูลของลูกค้า หรือบุคคลใดที่ได้เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของ Somsee Monitor ดังต่อไปนี้

การเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของ Somsee Monitor

ท่านสามารถเข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของ Somsee Monitor ได้ เพื่อการค้นหาผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ ของ Somsee Monitor ตรวจสอบอัตราต่างๆ ของ Somsee Monitor และสามารถสืบค้นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ Somsee Monitor ได้ โดยที่ท่านไม่ต้องแจ้งข้อมูลที่เกี่ยวกับตัวท่านให้แก่ Somsee Monitor หากท่านไม่ต้องการลงทะเบียนไว้กับ Somsee Monitor และไม่ต้องการได้รับข้อมูลข่าวสารใหม่เพิ่มเติมจาก Somsee Monitor

Somsee Monitor สามารถดำเนินการปรับปรุงเว็บไซต์ของ Somsee Monitor ได้อย่างต่อเนื่อง Somsee Monitor อาจใช้อุปกรณ์ซอฟท์แวร์ เพื่อการเก็บรวบรวมข้อมูลในด้านพฤติกรรมการสืบค้นข้อมูล ของผู้ที่เขัามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของ Somsee Monitor ได้ ทั้งนี้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงเว็บไซต์ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งข้อมูลที่มีการรวบรวมถึงวัน และเวลาในการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ การดูหน้าเว็บเพจจ์ต่างๆ เวลาที่ใช้ในการเยี่ยมชม ประเภทของการสืบค้น ผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต และการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่างๆ ทั้งก่อนและหลังการเข้าชมเว็บไซต์ของ Somsee Monitor

Somsee Monitor อาจทำการตรวจสอบถึงพฤติกรรมการสืบค้นข้อมูล ของลูกค้าที่มีบัญชีอยู่กับ Somsee Monitor และใช้บริการระบบเชื่อมโยงข้อมูล ตลอดจนใช้บริการการเติมเงิน ชำระเงิน เรียกเก็บค่าบริการของ Somsee Monitor โดยส่วนหนึ่งของกระบวนการรักษาความปลอดภัยของ Somsee Monitor นั้น Somsee Monitor อาจใช้ระบบ "คุกกี้" (cookie) ในการตรวจสอบความถูกต้องแท้จริงของคำขอของผู้ใช้บริการ ระบบ "คุกกี้" นั้น คือข้อมูลที่ได้ส่งจากเว็บไซต์ไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้เข้าเยี่ยมชม เว็บไซต์ ในขณะที่ผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์นั้นกำลังเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของวี เลิฟท๊อปอัพ โดย "คุกกี้" นั้นจะได้รับการกำหนดโดย Somsee Monitor และจะสิ้นผลลงภายหลังจากการเชื่อมโยงข้อมูลในส่วนของ Somsee Monitor

การรวบรวมและการสงวนข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตัวลูกค้าขอ Somsee Monitor นั้น จะถูกนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานของ Somsee Monitor อย่างถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น ได้แก่การให้บริการที่ดีที่สุด และนำไปใช้เพื่อการออกแบบผลิตภัณฑ์ต่างๆ และข้อเสนอพิเศษต่างๆ ที่ดีขึ้นกว่าเดิม ซึ่งเป็นไปตามความต้องการของลูกค้า ข้อมูลของลูกค้าจะไม่ถูกนำไปใช้ , เก็บรวบรวม, หรือสงวนไว้ หาก Somsee Monitor ไม่มีวัตถุประสงค์ในการดำเนินการดังกล่าว Somsee Monitor จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลโดยการขอข้อมูลจากท่านโดยตรง โดยกระบวนการสมัคร และโดยทางบริการเสริมซึ่งต้องใช้บุคคลติดต่อกับท่าน หากท่านเลือกที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ที่อยู่ ไปรษณีย์อิเล็คทรอนิคส์ เบอร์โทรศัพท์หรือเบอร์โทรสาร ลักษณะทางภูมิภาคที่อยู่อาศัย และเลขประจำตัวลูกค้าแก่ Somsee Monitor ตลอดจนกิจกรรมทางธุรกิจหรือการดำเนินธุรกรรมใดๆ ของท่านแก่ Somsee Monitor แล้ว Somsee Monitor จะรักษาข้อมูลเหล่านั้นไว้เป็นความลับ ตามเกณฑ์มาตรฐานสำหรับการรักษาข้อมูลเป็นความลับของ Somsee Monitor

ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าของ Somsee Monitor จะถูกเก็บรวบรวม และสงวนไว้ในระหว่างระยะเวลาที่ Somsee Monitor และท่านยังคงมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจต่อกัน นอกจากนี้ เมื่อท่านได้ส่งไปรษณีย์อิเล็คทรอนิคส์มายัง Somsee Monitor Somsee Monitor จะเก็บเนื้อหาในไปรษณีย์อิเล็คทรอนิคส์ ที่อยู่ของไปรษณีย์อิเล็คทรอนิคส์ และการโต้ตอบไปรษณีย์อิเล็คทรอนิคส์ดังกล่าวไว้ เพื่อตอบข้อสงสัยให้แก่ท่าน หรือเพื่อความจำเป็นในการติดตามผล และเพื่อตรวจสอบถึงการโต้ตอบระหว่างลูกค้าและ Somsee Monitor ในส่วนที่ท่านมีข้อสงสัยนั้นมีความกระจ่างชัดมากน้อยเพียงใด

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

Somsee Monitor จะไม่จัดสรรหรือขายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลภายนอกอื่น เพื่อวัตถุประสงค์ในการนำไปใช้โดยอิสระ นอกจากนี้ Somsee Monitor จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่องค์กรอื่นใด เว้นแต่

1. ท่านได้ร้องขอและให้อำนาจแก่ Somsee Monitor หรือ
2. ข้อมูลที่จัดสรรนั้นเป็นไปเพื่อช่วยให้การเรี่มต้นธุรกรรมของท่านสำเร็จลุล่วงลง หรือ
3. ข้อมูลที่จัดสรรนั้น ได้จัดสรรให้แก่สำนักงานข้อมูลเครดิตที่มีชื่อเสียงน่าเชื่อถือ หรือจัดสรรให้แก่ผู้แทนในการรายงานข้อมูลซึ่งมีลักษณะอย่างเดียวกัน หรือ
4. การเปิดเผยข้อมูลนั้นเป็นไปตามที่กฎหมายอนุญาต หรือเป็นไปตามที่กฎหมายต้องการ ตัวอย่างเช่น Somsee Monitor อาจได้รับการต้องขอให้ทำการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าของวี เลิฟท๊อปอัพ ตามคำสั่งศาล หรือตามหมายศาล นอกจากนี้ Somsee Monitor ยังอาจได้รับการร้องขอให้ทำการเปิดเผยข้อมูลของลูกค้า แก่องค์กรผู้มีอำนาจของรัฐ ซึ่งกฎหมายได้ให้อำนาจไว้

Somsee Monitor อาจทำความตกลงไว้กับบุคคลภายนอก ในการที่จะพัฒนาและบำรุงรักษาระบบการธุรกรรมของ Somsee Monitor และการจัดสรรปัจจัยสำคัญหรือบริการในนามของ Somsee Monitor ซึ่งบุคคลภายนอกที่เข้ามาดำเนินงานให้กับ Somsee Monitor หรือเข้ามาดำเนินการในนามของ Somsee Monitor นั้น จะต้องตกลงที่จะรักษาข้อมูลลูกค้าของ Somsee Monitor ไว้เป็นความลับด้วยเช่น กัน อีกทั้งยังต้องผูกผันต่อกฎหมายที่มีผลใช้บังคับด้วย เมื่อใดก็ตามที่ Somsee Monitor ได้ว่าจ้างองค์กรอื่นใด เข้ามาให้การสนับสนุนการบริการของ Somsee Monitor องค์กรเหล่านั้นจะต้องปฎิบัติตาม มาตรฐานการรักษาข้อมูลเป็นความลับของ Somsee Monitor ด้วยเช่นกัน

ในบางโอกาส Somsee Monitor อาจเข้าทำความตกลงทางการตลาดร่วม และ/หรือ ร่วมโฆษณาส่งเสริมการขายกับบุคคลภายนอก เพื่อวัตถุประสงค์ในการดึงดูดลูกค้าใหม่ๆ ซึ่งหากท่านสมัครเข้ามาเป็นบัญชีลูกค้าใหม่กับ Somsee Monitor อันเนื่องมาจากดำเนินการดังกล่าวแล้ว Somsee Monitor สงวนสิทธิในการที่จะยืนยันรับรองกับบุคคลภายนอกนั้นว่า ท่านได้ทำการเปิดบัญชีกับ Somsee Monitor ด้วย

กระบวนการรักษาความปลอดภัยเพื่อการปกป้องข้อมูล

Somsee Monitor จะรักษามาตรฐานในการรักษาความปลอดภัยโดยเคร่งครัด ทั้งนี้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการปกป้องความเสียหาย หรือการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยไม่มีอำนาจ

การรักษาความถูกต้องของข้อมูล

Somsee Monitor มีกระบวนการในการสร้างความมั่นใจว่า ข้อมูลทางการใช้งานต่างๆ ของท่านเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และมีความสมบูรณ์ตามมาตรฐานทางธุรกิจ นอกจากนี้ Somsee Monitor ยังมีกระบวนการในการแก้ไขข้อมูลที่ผิดพลาด ตามการร้องขอของท่านได้อีกด้วย